Společnost ZEVETA Bojkovice, a.s., se sídlem Bojkovice, Tovární 532, okres Uherské Hradiště, PSČ 68771, IČO: 25691465 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3203 (dále jen „Správce“) tímto ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „nařízení“) a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) informuje o zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákonným a spravedlivým způsobem a v souladu se zásadou transparentnosti. Poskytuje zákonné informace o zpracování osobních údajů, informuje subjekty údajů o totožnosti správce a účelech zpracování a o dalších záležitostech v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k dotčeným fyzickým osobám.

Správce tímto informuje, pro jaké konkrétní účely, jsou osobní údaje zpracovávány, jaký je důvod zpracování a jaká práva má subjekt údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ZEVETA Bojkovice, a.s., se sídlem Bojkovice, Tovární 532, okres Uherské Hradiště, PSČ 68771, IČO: 25691465 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3203.

Odpovědnou osobou je Andrea Prachařová, email: andrea.pracharova@zeveta.cz

2. Účel zpracování osobních údajů

a) Návštěvník

Účelem zpracování Osobních údajů Návštěvníků areálu je:

 • ochrana majetku Správce nacházejícího se v areálu Správce
 • zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v areálu Správce

b) Zaměstnanec

Účelem zpracování Osobních údajů u Zaměstnanců je :

 • evidence údajů za účelem plnění zákonných povinností ve vztahu k orgánům veřejné moci, zejména k Finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, soudům a soudním exekutorům
 • evidence údajů za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, zejména výplaty mzda a provedení zákonných srážek
 • ochrana majetku Správce nacházejícího se v areálu a na pracovišti
 • zpracování podobizny na vstupní kartu do areálu Správce
 • zpracování jména, příjmení a podobizny v rámci propagace společnosti, zejména uvedení jména a příjmení v emailové adrese na internetových stránkách Správce a v reklamních materiálech Správce

c) Uchazeč o zaměstnání

Účelem zpracování Osobních údajů u uchazečů o zaměstnání je:

 • evidence údajů za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů při výběrovém řízení
 • oprávněný zájem Správce za účelem zajištění výběrového řízení a vyhledání vhodného kandidáta
3. Zpracovávané údaje

a) Návštěvník areálu

 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště
 • název vysílající společnosti či instituce
 • navštívenou osobu
 • účel návštěvy
 • číslo občanského průkazu
 • podobiznu a pohyb zaznamenaný na kamerovém systému instalovaném v areálu Správce

b) Zaměstnanec

 • jméno příjmení, rodné příjmení a titul
 • trvalé bydliště; přechodné bydliště
 • rodné číslo popř. datum narození
 • státní příslušnost
 • rodinný stav
 • počet dětí
 • mzda, plat či výše odměny
 • údaje o bankovním spojení
 • údaje o penzijním pojištění
 • údaje o životním pojištění
 • údaje o hypotéce
 • údaje o darech
 • údaje o dárcovství krve nebo krevní plazmy
 • údaje o výkonu rozhodnutí nebo exekucích
 • daňové identifikační číslo
 • číslo správy sociálního zabezpečení
 • údaje o pojistném na sociální pojištění, důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti
 • údaje o zdravotním pojištění
 • podpis

c) Uchazeč o zaměstnání

 • Jméno příjmení, rodné příjmení a titul
 • bydliště
 • datum narození
 • státní příslušnost
4. Způsob získání osobních údajů

Osobní údaje správce získal přímo od Subjektů údajů, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemnou komunikací nebo z uzavřených pracovních smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí.
Správce údajů mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání osobních údajů a se kterými subjekt údajů spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které tam subjekt údajů umístil.

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je zejména:

 • plnění smluvních vztahů ze strany Správce
 • plnění právních povinností Správce
 • ochrana oprávněných zájmů Správce, zejména ochrana majetku
 • plnění evidenčních povinností podle právních předpisů
6. Délka zpracování osobních údajů

Délka zpracování osobních údajů vyplývá z právních předpisů nebo oprávněných zájmů Správce. Délka zpracování osobních údajů je následující:

 • na základě uděleného souhlasu po dobu 1 roku
 • za účelem ochrany oprávněných zájmů po dobu 3 let, kdy se jedná o obecnou promlčecí lhůtu
 • údaje v evidenčních listech po dobu tří let
 • údaje v účetních podkladech po dobu pěti let
 • údaje v záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po dobu šesti let
 • údaje ve mzdových listy nebo v účetních záznamech o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu třiceti let
7. Vaše práva

a) právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

b) právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

d) právo na omezení zpracování
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

e) Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

f) Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
V případě, že se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

g) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
S podnětem se můžete obrátit ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz

h) Právo odvolat souhlas
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo zasláním emailu Správci..